ประกาศข่าวสาร

ประกาศเรื่องร้องเรียน

การประกาศเจตนารมณ์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

  • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(งบลงทุน)
  • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
  • แนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน
  • ...
  • .......

ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงงานด้ารการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

55998
55999
56000
56001
56002
56003

ขอรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

4

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง1

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560

2