default img
default img

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

หน่วยงานส่งหลักฐาน โดยการวาง Link ที่แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์ นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการประจำปีของหน […]

default img

EB9 ข้อ 1 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS ที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน 1.2 นโยบายของผู้บริหาร 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH  1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 1.7 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรื […]

default img

ข้อ 1 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS ที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน 1.2 นโยบายของผู้บริหาร 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 1.7 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือ […]