งานบริหาร

รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของข้าราชการและลูกจ้าง