ประกาศข่าว

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดเล็ก แบบเลขที่ ลป.๐๐๑-๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ ที่ สถานีอนามัยบ้านแม่วะ ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ประกาศจังหวัดลำปาง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

ประกาศจังหวัดลำปาง

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กิจกรรมปรับปรุงบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

รายงานการตรวจสอบข้อร้องเรียนตามป้ายเชิญชวน

แผนผังกระบวนการพัฒนาอสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน

<h3><b>รายงานการตรวจสอบข้อร้องเรียนตามป้ายเชิญชวน</b></h3>