ข้อมูลติดต่อ 

www.maethahealth.com

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ
เลขที่ 3 หมู่ 3 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
โทร. 054289402
ผู้บริหาร
บุญเรื่อง อินตาคำ
สาธารณสุขอำเภอแม่ทะ
โทร. 0848087452
ID Line 0848087452

ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

มีนาคม 21, 2020

EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB25 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ EB25 ข้อ2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน EB25 ข้อ3 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร EB25 ข้อ4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน EB25 ข้อ5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผล […]
มีนาคม 19, 2020

EB9 ข้อ 1 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS ที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน 1.2 นโยบายของผู้บริหาร 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH  1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 1.7 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรื […]
มีนาคม 19, 2020

รับเรื่องร้องเรียน

บันทึกข้อร้องเรียนหรือคำชื่นชม รายการรับเรื่องร้องเรียนถึงหน่วยงาน
มีนาคม 18, 2020

ข้อ 1 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS ที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน 1.2 นโยบายของผู้บริหาร 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 1.7 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือ […]
มีนาคม 17, 2020

ข้อ 7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา 7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง 7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบ […]