ข้อมูลติดต่อ 

www.maethahealth.com

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ
เลขที่ 3 หมู่ 3 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
โทร. 054289402
ผู้บริหาร
นายวิชิตพงษ์  วงศ์เรือน
สาธารณสุขอำเภอแม่ทะ
โทร. 081-7644603

ตลอด 24 ชั่วโมง

มีนาคม 18, 2020

ข้อ 1 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS ที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน 1.2 นโยบายของผู้บริหาร 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 1.7 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือ […]
มีนาคม 17, 2020

ข้อ 7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา 7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง 7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบ […]
มีนาคม 17, 2020

EB1

มีนาคม 13, 2020

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

1. บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ 2. โครงการ/แผนงาน (กรณีที่เป็นแผนงานต้องมีเนื้อหา ขั้นตอน เหมือนกับโครงการ) 3. รายงานประชุม/ โครงการ/ กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจหลักที่เลือก 4. ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม 5. หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณ […]
มีนาคม 13, 2020

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

1. เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวย ความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน 2. ภาพถ่ายประกอบ 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 4. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วย […]