ข้อมูลติดต่อ 

www.maethahealth.com

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ
เลขที่ 3 หมู่ 3 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
โทร. 054289402
ผู้บริหาร
นายวิชิตพงษ์  วงศ์เรือน
สาธารณสุขอำเภอแม่ทะ
โทร. 081-7644603

ตลอด 24 ชั่วโมง

มีนาคม 13, 2020

EB 2 ข้อ 1 เรื่อง การกำหนดมาตรการกลไลการส่งเสริมความโปร่งใส

EB2 ข้อ 1 เรื่อง การกำหนดมาตรการกลไลการส่งเสริมความโปร่งใส 1.1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ EB2 ข้อ 1 เรื่อง การกำหนดมาตรการกลไลการส่งเสริมความโปร่งใส 1.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ
มีนาคม 13, 2020

EB 1 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB1 ข้อ3 (3.1) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB1 ข้อ3 (3.2) แนบคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่าน web site EB1 ข้อ3 (3.3) print screen จาก Web site ของหน่วยงาน EB1 ข้อ3 (3.4) Link แสดงหลักฐานจากWeb Site ของหน่วยงานในระบบ MITAS
มีนาคม 13, 2020

EB1หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) EB1 ข้อ 1 (1.1) บันทึกข้อความรายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562 EB1 ข้อ 1 (1.2) ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการอนุญาตให้นำรายงานเผยแพร่ใน Web Site EB1 ข้อ 1 (1.3) ในบันทึกมีการขออนุญาตเผยแพร่บน Web Siteของหน่วยงาน
มีนาคม 13, 2020

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ข้อ 2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน (รอบ 1) ข้อ 2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงา […]
มีนาคม 13, 2020

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2. คำสั่ง/ ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ในหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ตามที่หน่วยงานได้แสดงเอ […]