Contact

ข้อมูลติดต่อ 

www.maethahealth.com

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ
เลขที่ 3 หมู่ 3 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
โทร. 054289402
ผู้บริหาร
นายศุภฤกษ์ ทิฉลาด
สาธารณสุขอำเภอแม่ทะ
โทร. 091-1437532

ตลอด 24 ชั่วโมง

พฤศจิกายน 15, 2022

ชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ธันวาคม 10, 2020

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

หน่วยงานส่งหลักฐาน โดยการวาง Link ที่แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์ นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการประจำปีของหน […]
ธันวาคม 10, 2020

EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2. คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาประกอบด้วย 3.1 ลักษณะ/ประเภทข […]
มีนาคม 21, 2020

EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB25 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ EB25 ข้อ2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน EB25 ข้อ3 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร EB25 ข้อ4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน EB25 ข้อ5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผล […]
มีนาคม 19, 2020

EB9 ข้อ 1 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS ที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน 1.2 นโยบายของผู้บริหาร 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH  1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 1.7 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรื […]