Contact

ข้อมูลติดต่อ 

www.maethahealth.com

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ
เลขที่ 3 หมู่ 3 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
โทร. 054289402
ผู้บริหาร
นายวิชิตพงษ์  วงศ์เรือน
สาธารณสุขอำเภอแม่ทะ
โทร. 081-7644603

ตลอด 24 ชั่วโมง

มีนาคม 13, 2020

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

1. บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน 3. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS
มีนาคม 13, 2020

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ข้อ 1 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS ที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (ทุกแผน) 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประ […]
มีนาคม 13, 2020

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณา สั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ไตรมาส 4 EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณา สั่งการและปรากฏการขออนุญาตน าข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่บนเว็บไซ […]
มีนาคม 13, 2020

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณา สั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น EB4 ข้อ 3 (3.1)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น EB4 ข้อ 3 (3.2)Print Screen จาก Web site ของ […]
มีนาคม 13, 2020

EB 2 ข้อ 3 ต้องมีกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 2 ข้อ 3 ( 3.1) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ EB 2 ข้อ 3 ( 3.1.1) บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณา สั่งการ EB 2 ข้อ 3 ( 3.1.2) ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ EB 2 ข้อ 3 ( 3.1.3) หนังสือจัดสรรงบประมาณ (ใบจัดสรรง […]