Contact

ข้อมูลติดต่อ 

www.maethahealth.com

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ
เลขที่ 3 หมู่ 3 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
โทร. 054289402
ผู้บริหาร
นายศุภฤกษ์ ทิฉลาด
สาธารณสุขอำเภอแม่ทะ
โทร. 091-1437532

ตลอด 24 ชั่วโมง

มีนาคม 13, 2020

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณา สั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น EB4 ข้อ 3 (3.1)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น EB4 ข้อ 3 (3.2)Print Screen จาก Web site ของ […]
มีนาคม 13, 2020

EB 2 ข้อ 3 ต้องมีกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 2 ข้อ 3 ( 3.1) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ EB 2 ข้อ 3 ( 3.1.1) บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณา สั่งการ EB 2 ข้อ 3 ( 3.1.2) ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ EB 2 ข้อ 3 ( 3.1.3) หนังสือจัดสรรงบประมาณ (ใบจัดสรรง […]
มีนาคม 13, 2020

EB 2 ข้อ 1 เรื่อง การกำหนดมาตรการกลไลการส่งเสริมความโปร่งใส

EB2 ข้อ 1 เรื่อง การกำหนดมาตรการกลไลการส่งเสริมความโปร่งใส 1.1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ EB2 ข้อ 1 เรื่อง การกำหนดมาตรการกลไลการส่งเสริมความโปร่งใส 1.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ
มีนาคม 13, 2020

EB 1 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB1 ข้อ3 (3.1) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB1 ข้อ3 (3.2) แนบคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่าน web site EB1 ข้อ3 (3.3) print screen จาก Web site ของหน่วยงาน EB1 ข้อ3 (3.4) Link แสดงหลักฐานจากWeb Site ของหน่วยงานในระบบ MITAS
มีนาคม 13, 2020

EB1หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) EB1 ข้อ 1 (1.1) บันทึกข้อความรายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562 EB1 ข้อ 1 (1.2) ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการอนุญาตให้นำรายงานเผยแพร่ใน Web Site EB1 ข้อ 1 (1.3) ในบันทึกมีการขออนุญาตเผยแพร่บน Web Siteของหน่วยงาน