Contact

ข้อมูลติดต่อ 

www.maethahealth.com

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ
เลขที่ 3 หมู่ 3 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
โทร. 054289402
ผู้บริหาร
นายวิชิตพงษ์  วงศ์เรือน
สาธารณสุขอำเภอแม่ทะ
โทร. 081-7644603

ตลอด 24 ชั่วโมง

มีนาคม 11, 2020

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

1. เรื่อง การกำหนดมาตรการกลไลการส่งเสริมความโปร่งใส 2. ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ 3. กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ การกำหนดกลไกการก […]
มีนาคม 11, 2020

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก […]
กุมภาพันธ์ 28, 2020

ITA ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียด […]
กุมภาพันธ์ 28, 2020

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ปี 2563

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียด […]
กุมภาพันธ์ 26, 2020

มูลนิธิคณะสงฆ์และหลวงพ่อเกษมเขมโก เยี่ยมผู้ป่วย ติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ยากไร้

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 มูลนิธิคณะสงฆ์และหลวงพ่อเกษมเขมโก จ.ลำปาง นำโดย นพ.ธานี ลิ้มทอง พร้อมทีมแพทย์ รพ.ลำปาง และคณะ ได้มาเยี่ยมและมอบทุนมูลนิธิฯ ให้กับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ยากไร้ จำนวน 24 ราย ในอำเภอแม่ทะ โดยมี เจ้าหน้าที่ สสอ.แม่ทะ, รพ.แม่ทะ, รพ.สต. และอสม.จิตอาสา ร่วมเยี่ยมวัน […]