EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขอ อนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

2. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข       

ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือนมีนาคม 64       

ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือนกันยายน 64

3. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข       

ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือนมีนาคม 64       

ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือนกันยายน 64 

4. กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น มีหลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ) หรือมีเพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง  

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS