EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม ภารกิจของหน่วยงาน

1. หลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564         

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขอ อนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน         

1.2 โครงการ / กิจกรรม 

2. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตาม ภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ 

3. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหาร รับทราบ 

4. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่ เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขอ อนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น (ถ้ามี)

8. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS