EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการ อนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

2. คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุก รูปแบบ ประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการ กำหนดกลไกการกำกับติดตาม ประเด็นดังต่อไปนี้      

2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่      

2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตาม สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560       

2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง      

2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และ ทรัพย์สินบริจาค      

2.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการ จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่ กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด      

2.6 มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข      

2.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล  

3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผล ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด

4.1 รายงานสรุปผลการกำกับติดตำม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ รอบ2 ระยะ 1 ต.ค. 2563 – 31 สิงหาคม 2564

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

เอกสารแนบ