EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความ เห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สามารถเลือกชื่อแผนได้ดังนี้ 

1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และ ส่งเสริมคุณธรรม…(ชื่อหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริม คุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม…(ชื่อหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ…(ชื่อ หน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานใน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี      

3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค ที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (เป็นคำสั่งเดิม หรือมีการทบทวนคำสั่งกรณีมีการเปลี่ยนแปลง)      

3.2 แผนปฏิบัติการส่งเสรมิคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบฟอร์มที่ 1) 

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

5. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS