EB 2 ข้อ 3 ต้องมีกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 2 ข้อ 1 เรื่อง การกำหนดมาตรการกลไลการส่งเสริมความโปร่งใส
มีนาคม 13, 2020
มีนาคม 13, 2020
Show all

EB 2 ข้อ 3 ต้องมีกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 2 ข้อ 3 ( 3.1) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

EB 2 ข้อ 3 ( 3.1.1) บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณา สั่งการ

EB 2 ข้อ 3 ( 3.1.2) ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

EB 2 ข้อ 3 ( 3.1.3) หนังสือจัดสรรงบประมาณ (ใบจัดสรรงบฯ)

EB 2 ข้อ 3 ( 3.1.4)แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

EB 2 ข้อ 3 ( 3.1.5)มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

EB 2 ข้อ 3 ( 3.1.6)ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

EB 2 ข้อ 3 ( 3.1.7)มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน

EB 2 ข้อ 3 ( 3.1.8)Print Screen จาก Web site

EB2 ข้อ 3.2( 3.2.1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ

EB2 ข้อ 3.2( 3.2.3)รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2 ข้อ 3.2( 3.2.4)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

EB2 ข้อ 3.2( 3.2.5)Print Screen จาก Web site

EB2 ข้อ 3.3 มีการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

EB2 ข้อ 3.3 (3.3.1)มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน

EB2 ข้อ 3.3 (3.3.2)หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ

EB2 ข้อ 3.3 (3.3.3)หนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

EB2 ข้อ 3.3 (3.3.4)หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบ

EB2 ข้อ 3.3 (3.3.5)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

EB2 ข้อ 3.3 (3.3.6)หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *