EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG…”

1. หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG…” ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG… ที่ชัดเจน และปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือ สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG…

3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG…

4. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG… ที่มีความต่อเนื่อง

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน