EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563


ไตรมาสที่ 2
แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564-

แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564

แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2564

แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564

ไตรมาสที่ 3
แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564-มิถุนายน 2564
ไตรมาสที่ 4
แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564–กันยายน 2564

ในไตรมาสที่ 4 ตัดในวันที่ส่งประเมินและหน่วยงานนำแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2564 ที่เสร็จสมบูรณ์ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานอีกครั้ง

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4.Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS