EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

กรณีดำเนินการใหม่ / ทบทวน

1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.1 บันทึกข้อความเผยแพร่มาตรการ และระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและกำรดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ่(ไตรมาส3)

2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (เป็นเอกสารแนบข้อ 1.)

2.1 ประกาศจังหวัดลำปาง ไตรมาส 3

2.2 ประกาศจังหวัด (ผวจ.ลงนาม)

3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตามข้อ 2.

3.1 มีหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์

3.2 มีหลักเกณฑ์พิจารณาให้คุณหรือโทษ

3.3 มีวิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.4 มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม

3.4.1 มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม(ไตรมาส3)

( 3.1 ,3.2,3.3) กรอบการประเมินการปฏิบัติราชการ (ไตรมาส3)

4.หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

4.1 หลักฐานการประชุมชี้แจง (ไตรมาส3)

5.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

5.1 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส3)

6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

เอกสารแนบ