การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.) อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

รูปประชุม

หนังสือเชิญประชุม พชอ.

S__7954469

ระเบียบวาระการประชุม พชอ.

S__7954470

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ. (1)

S__7954471

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ. (2)

S__7954472

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชต. (1)

S__7954474

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชต. (2)

S__7954475

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชต. (3)

S__7954476

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชต. (4)

S__7954477

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชต. (5)

S__7954478

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชต. (6)

S__7954479

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชต. (7)

S__7954480

แผนปฏิบัติการ (1)

S__7954467

แผนปฏิบัติการ (2)

S__7954468

ขออนุมัติดำเนินโครงการ (1)

S__7954483

ขออนุมัติดำเนินโครงการ (2)

S__7954484

โครงการ พชอ. (2)

S__7954486

โครงการ พชอ. (3)

S__7954487

การขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) (1)

การประชุมพชต

การขับเคลื่อนประเด็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) (2)

การขับเคลื่อน