บันทึกข้อความ ลงนามประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริต

รูปประกาศเจตจำนง

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

รูปประกาศเจตนารม

ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริต

S__8167428

การจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

2561-12-19-19_08_50-Window