นายถวิล  สกุลวรรณวงศ์
สาธารณสุขอำเภอแม่ทะ
Previous
Next
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ โทร. 054 289 402
EB1
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ
เลขที่ 3 หมู่ 3 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
โทร. 054289402