บุคลากร


นายศุภฤกษ์ ทิฉลาด

สาธารณสุขอำเภอแม่ทะ

นางสุมล เจตะภัย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาว.......

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนภามาส พรมชัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายนุกูล หนูสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายปิติพงษ์ หลิดชิววงศ์

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวรวิวรรณ พรมวัง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนงคราญ แก้วโห้

พนักงานบริการทั่วไป