บุคลากร

นายวิชิตพงษ์ วงศ์เรือน

สาธารณสุขอำเภอแม่ทะ

นางสุมล เจตะภัย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวบรรเจิดพร หาญแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวนภามาส พรมชัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายนมัสการ ศรีเสน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเบญจวรรณ กาวิล

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวรวิวรรณ พรมวัง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวศิริวัชรา โยธา

พนักงานบริการทั่วไป