บุคลากร

นายบุญเรือง อินตาคำ

สาธารณสุขอำเภอแม่ทะ

นางสุมล เจตะภัย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวบรรเจิดพร หาญแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวนภามาส พรมชัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายนมัสการ ศรีเสน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายวรพล ธิแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวรวิวรรณ พรมวัง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวศิริวัชรา โยธา

พนักงานบริการทั่วไป